अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.43

वास्तोष्पतिः सुरपतिर्बलारातिः शचीपतिः
जम्भभेदी हरिहयः स्वाराण्नमुचिसूदनः

वास्तोष्पति (पुं) = इन्द्रः. 1.1.43.1.1

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

सुरपति (पुं) = इन्द्रः. 1.1.43.1.2

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

बलाराति (पुं) = इन्द्रः. 1.1.43.1.3

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

शचीपति (पुं) = इन्द्रः. 1.1.43.1.4

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

जम्भभेदिन् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.43.2.1

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

हरिहय (पुं) = इन्द्रः. 1.1.43.2.2

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

स्वाराज् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.43.2.3

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

नमुचिसूदन (पुं) = इन्द्रः. 1.1.43.2.4

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue