अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.44

संक्रन्दनो दुश्च्यवनस्तुराषाण्मेघवाहनः
आखण्डलः सहस्राक्ष ऋभुक्षास्तस्य तु प्रिया

सङ्क्रन्दन (पुं) = इन्द्रः. 1.1.44.1.1

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

दुश्च्यवन (पुं) = इन्द्रः. 1.1.44.1.2

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

तुराषा (पुं) = इन्द्रः. 1.1.44.1.3

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

मेघवाहन (पुं) = इन्द्रः. 1.1.44.1.4

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

आखण्डल (पुं) = इन्द्रः. 1.1.44.2.1

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

सहस्राक्ष (पुं) = इन्द्रः. 1.1.44.2.2

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

ऋभुक्षिन् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.44.2.3

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue