अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.62

पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहानिलाशुगाः
समीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमीरणाः

पृषदश्व (पुं) = वायुः. 1.1.62.1.1

English: wind
Telugu: వాయువు

गन्धवह (पुं) = वायुः. 1.1.62.1.2

English: wind
Telugu: వాయువు

गन्धवाह (पुं) = वायुः. 1.1.62.1.3

English: wind
Telugu: వాయువు

अनिल (पुं) = वायुः. 1.1.62.1.4

English: wind
Telugu: వాయువు

आशुग (पुं) = वायुः. 1.1.62.1.5

English: wind
Telugu: వాయువు

समीर (पुं) = वायुः. 1.1.62.2.1

English: wind
Telugu: వాయువు

मारुत (पुं) = वायुः. 1.1.62.2.2

English: wind
Telugu: వాయువు

मरुत् (पुं) = वायुः. 1.1.62.2.3

English: wind
Telugu: వాయువు

जगत्प्राण (पुं) = वायुः. 1.1.62.2.4

English: wind
Telugu: వాయువు

समीरण (पुं) = वायुः. 1.1.62.2.5

English: wind
Telugu: వాయువు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue