अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.7

अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधाः सुराः
सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशा दिवौकसः

अमर (पुं) = देवः. 1.1.7.1.1

English: deva
Telugu: దేవత

निर्जरस् (पुं) = देवः. 1.1.7.1.2

English: deva
Telugu: దేవత

देव (पुं) = देवः. 1.1.7.1.3

English: deva
Telugu: దేవత

त्रिदश (पुं) = देवः. 1.1.7.1.4

English: deva
Telugu: దేవత

विबुध (पुं) = देवः. 1.1.7.1.5

English: deva
Telugu: దేవత

सुर (पुं) = देवः. 1.1.7.1.6

English: deva
Telugu: దేవత

सुपर्वन् (पुं) = देवः. 1.1.7.2.1

English: deva
Telugu: దేవత

सुमनस् (पुं) = देवः. 1.1.7.2.2

English: deva
Telugu: దేవత

त्रिदिवेश (पुं) = देवः. 1.1.7.2.3

English: deva
Telugu: దేవత

दिवौकस् (पुं) = देवः. 1.1.7.2.4

English: deva
Telugu: దేవత

+दिवौकः (पुं) = देवः. 1.1.7.2.4.2

English: deva
Telugu: దేవత

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue