अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.17

पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः
विसारः शकुली चाथ गडकः शकुलार्भकः

पृथुरोमन् (पुं) = मत्स्यः. 1.10.17.1.1

झष (पुं) = मत्स्यः. 1.10.17.1.2

मत्स्य (पुं) = मत्स्यः. 1.10.17.1.3

मीन (पुं) = मत्स्यः. 1.10.17.1.4

वैसारिण (पुं) = मत्स्यः. 1.10.17.1.5

अण्डज (पुं) = मत्स्यः. 1.10.17.1.6

विसार (पुं) = मत्स्यः. 1.10.17.2.1

शकुली (पुं) = मत्स्यः. 1.10.17.2.2

गडक (पुं) = गडकमत्स्यः. 1.10.17.2.3

शकुलार्भक (पुं) = शकुलार्भकमत्स्यः. 1.10.17.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue