अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.21

स्यात्कुलीरः कर्कटकः कूर्मे कमठकच्छपौ
ग्राहोऽवहारो नक्रस्तु कुम्भीरोऽथ महीलता

कुलीर (पुं) = कुलीरः. 1.10.21.1.1

कर्कटक (पुं) = कुलीरः. 1.10.21.1.2

कूर्म (पुं) = कूर्मः. 1.10.21.1.3

कमठ (पुं) = कूर्मः. 1.10.21.1.4

कच्छप (पुं) = कूर्मः. 1.10.21.1.5

ग्राह (पुं) = ग्राहः. 1.10.21.2.1

अवहार (पुं) = ग्राहः. 1.10.21.2.2

नक्र (पुं) = नक्रः. 1.10.21.2.3

कुम्भीर (पुं) = नक्रः. 1.10.21.2.4

महीलता (स्त्री) = केचुवा इति जन्तुविशेषः. 1.10.21.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue