अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.37

स्यादुत्पलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च
इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन्सिते कुमुदकैरवे

उत्पल (नपुं) = कुवलयम्. 1.10.37.1.1

कुवलय (नपुं) = कुवलयम्. 1.10.37.1.2

नीलाम्बुजन्मन् (नपुं) = नीलोत्पलम्. 1.10.37.1.3

इन्दीवर (नपुं) = नीलोत्पलम्. 1.10.37.2.1

कुमुद (पुं-नपुं) = शुक्लोत्पलम्. 1.10.37.2.2

कैरव (नपुं) = शुक्लोत्पलम्. 1.10.37.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue