अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.40

सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्
पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसीरुहम्

सहस्रपत्र (नपुं) = पद्मम्. 1.10.40.1.1

कमल (नपुं) = पद्मम्. 1.10.40.1.2

शतपत्र (नपुं) = पद्मम्. 1.10.40.1.3

कुशेशय (नपुं) = पद्मम्. 1.10.40.1.4

पङ्केरुह (नपुं) = पद्मम्. 1.10.40.2.1

तामरस (नपुं) = पद्मम्. 1.10.40.2.2

सारस (नपुं) = पद्मम्. 1.10.40.2.3

सरसीरुह (नपुं) = पद्मम्. 1.10.40.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue