अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.42

रक्तोत्पलं कोकनदं नाला नालमथास्त्रियाम्
मृणालं बिसमब्जादिकदम्बे षण्डमस्त्रियाम्

रक्तोत्पल (नपुं) = रक्तकमलम्. 1.10.42.1.1

कोकनद (नपुं) = रक्तकमलम्. 1.10.42.1.2

नाल (पुं-नपुं) = उत्पलादिदण्डः. 1.10.42.1.3

नाल (पुं-नपुं) = उत्पलादिदण्डः. 1.10.42.1.4

मृणाल (पुं-नपुं) = अब्जादीनाम् मूलम्. 1.10.42.2.1

बिस (नपुं) = अब्जादीनाम् मूलम्. 1.10.42.2.2

षण्ड (पुं-नपुं) = अब्जादीनाम् समूहः. 1.10.42.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue