अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.5

मेघपुष्पं घनरसस्त्रिषु द्वे आप्यमम्मयम्
भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषु

मेघपुष्प (नपुं) = जलम्. 1.10.5.1.1

घनरस (पुं) = जलम्. 1.10.5.1.2

आप्य (वि) = जलविकारः. 1.10.5.1.3

अम्मय (वि) = जलविकारः. 1.10.5.1.4

भङ्ग (पुं) = तरङ्गः. 1.10.5.2.1

तरङ्ग (पुं) = तरङ्गः. 1.10.5.2.2

ऊर्मि (स्त्री-पुं) = तरङ्गः. 1.10.5.2.3

वीचि (स्त्री-पुं) = तरङ्गः. 1.10.5.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue