अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.6

महत्सूल्लोलकल्लोलौ स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः
पृषन्ति बिन्दुपृषताः पुमांसो विप्रुषः स्त्रियाम्

उल्लोल (पुं) = महातरङ्गः. 1.10.6.1.1

कल्लोल (पुं) = महातरङ्गः. 1.10.6.1.2

आवर्त (पुं) = जलभ्रमणम्. 1.10.6.1.3

पृषत् (पुं) = जलकणः. 1.10.6.2.1

बिन्दु (पुं) = जलकणः. 1.10.6.2.2

पृषत (पुं) = जलकणः. 1.10.6.2.3

विप्रुष् (स्त्री) = जलकणः. 1.10.6.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue