अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः 1.4.1

कालोm दिष्टोmप्यनेहाmपि समयोmऽप्यथ / पक्षतिःf
प्रतिपfद्द्वे इमे स्त्रीत्वे / तदाद्यास्तिथयोmf द्वयोः /

काल (पुं) = समयः. 1.4.1.1.1

English: time

दिष्ट (पुं) = समयः. 1.4.1.1.2

English: time

अनेहस् (पुं) = समयः. 1.4.1.1.3

English: time

समय (पुं) = समयः. 1.4.1.1.4

English: time

पक्षति (स्त्री) = प्रतिपत्तिथिः. 1.4.1.1.5

English: first lunar day

+पक्षती (स्त्री) = प्रतिपत्तिथिः. 1.4.1.1.5.2

English: first lunar day

प्रतिपत् (स्त्री) = प्रतिपत्तिथिः. 1.4.1.2.1

English: first lunar day

तिथि (स्त्री-पुं) = तिथिः. 1.4.1.2.2

English: lunar day

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue