अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः 1.4.25

स्यादानन्दथुरानन्दः शर्मशातसुखानि च
श्वःश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्

आनन्दथु (पुं) = आनन्दः. 1.4.25.1.1

English: Joy

आनन्द (पुं) = आनन्दः. 1.4.25.1.2

English: Joy

शर्मन् (नपुं) = आनन्दः. 1.4.25.1.3

English: Joy

शात (नपुं) = आनन्दः. 1.4.25.1.4

English: Joy

+सात (नपुं) = आनन्दः. 1.4.25.1.4.2

English: Joy

सुख (नपुं) = आनन्दः. 1.4.25.1.5

English: Joy

श्वःश्रेयस (नपुं) = शुभम्. 1.4.25.2.1

English: Auspiciousness

शिव (नपुं) = शुभम्. 1.4.25.2.2

English: Auspiciousness

भद्र (नपुं) = शुभम्. 1.4.25.2.3

English: Auspiciousness

कल्याण (नपुं) = शुभम्. 1.4.25.2.4

English: Auspiciousness

मङ्गल (नपुं) = शुभम्. 1.4.25.2.5

English: Auspiciousness

शुभ (नपुं) = शुभम्. 1.4.25.2.6

English: Auspiciousness

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue