अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः 1.4.27

मतल्लिका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ
प्रशस्तवाचकान्यमून्ययः शुभावहो विधिः

मतल्लिका (स्त्री) = प्रशस्तम्. 1.4.27.1.1

English: Excellent

मचर्चिका (स्त्री) = प्रशस्तम्. 1.4.27.1.2

English: Excellent

प्रकाण्ड (पुं) = प्रशस्तम्. 1.4.27.1.3

English: Excellent

उद्ध (पुं) = प्रशस्तम्. 1.4.27.1.4

English: Excellent

तल्लज (पुं) = प्रशस्तम्. 1.4.27.1.5

English: Excellent

अय (पुं) = शुभावहविधिः. 1.4.27.2.1

English: Favorable fortune

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue