अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः 1.4.30

जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः
प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युशरीरिणः

जनुस् (नपुं) = जननम्. 1.4.30.1.1

English: Birth

जनन (नपुं) = जननम्. 1.4.30.1.2

English: Birth

जन्मन् (नपुं) = जननम्. 1.4.30.1.3

English: Birth

+जन्म (पुं) = जननम्. 1.4.30.1.3.2

English: Birth

जनि (स्त्री) = जननम्. 1.4.30.1.4

English: Birth

उत्पत्ति (स्त्री) = जननम्. 1.4.30.1.5

English: Birth

उद्भव (पुं) = जननम्. 1.4.30.1.6

English: Birth

प्राणिन् (पुं) = प्राणी. 1.4.30.2.1

English: A being

चेतन (पुं) = प्राणी. 1.4.30.2.2

English: A being

जन्मिन् (पुं) = प्राणी. 1.4.30.2.3

English: A being

जन्तु (पुं) = प्राणी. 1.4.30.2.4

English: A being

जन्यु (पुं) = प्राणी. 1.4.30.2.5

English: A being

शरीरिन् (पुं) = प्राणी. 1.4.30.2.6

English: A being

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue