अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः 1.4.5

तमिस्राf तामसी रात्रि/र्ज्यौत्स्नीf चन्द्रिकयान्विता /
आगामिवर्तमानाहर्युक्तायां निशि पक्षिणीf /

तमिस्रा (स्त्री) = अत्यन्धकाररात्रिः. 1.4.5.1.1

English: dark night

तामसी (स्त्री) = अत्यन्धकाररात्रिः. 1.4.5.1.2

English: dark night

ज्यौत्स्नी (स्त्री) = चन्द्रिकायुक्तरात्रिः. 1.4.5.1.3

English: moon lit night

+ज्योत्स्ना (स्त्री) = चन्द्रिकायुक्तरात्रिः. 1.4.5.1.3.2

English: moon lit night

+ज्योत्स्नी (स्त्री) = चन्द्रिकायुक्तरात्रिः. 1.4.5.1.3.3

English: moon lit night

चन्द्रिका (स्त्री) = ज्योत्स्ना. 1.4.5.1.4

English: moonlight

पक्षिणी (स्त्री) = दिनद्वयमध्यगता रात्रिः. 1.4.5.2.1

English: two days and a night

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue