अमरकोषसम्पद्

         

धीवर्गः 1.5.17

चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च कर्बुरे
गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति

चित्र (नपुं) = नानावर्णाः. 1.5.17.1.1

किर्मीर (पुं) = नानावर्णाः. 1.5.17.1.2

+कर्मीर (पुं) = नानावर्णाः. 1.5.17.1.2.2

कल्माष (पुं) = नानावर्णाः. 1.5.17.1.3

शबल (पुं) = नानावर्णाः. 1.5.17.1.4

कर्बुर (पुं) = नानावर्णाः. 1.5.17.1.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue