अमरकोषसम्पद्

         

धीवर्गः 1.5.3

अध्याहारस्तर्क ऊहो विचिकित्सा तु संशयः
सन्देहद्वापरौ चाथ समौ निर्णयनिश्चयौ

अध्याहार (पुं) = तर्कः. 1.5.3.1.1

तर्क (पुं) = तर्कः. 1.5.3.1.2

ऊह (पुं) = तर्कः. 1.5.3.1.3

विचिकित्सा (स्त्री) = संशयज्ञानम्. 1.5.3.1.4

संशय (पुं) = संशयज्ञानम्. 1.5.3.1.5

सन्देह (पुं) = संशयज्ञानम्. 1.5.3.2.1

द्वापर (पुं) = संशयज्ञानम्. 1.5.3.2.2

निर्णय (पुं) = निश्चयः. 1.5.3.2.3

निश्चय (पुं) = निश्चयः. 1.5.3.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue