अमरकोषसम्पद्

         

शब्दादिवर्गः 1.6.13

अवर्णाक्षेपनिर्वादपरीवादापवादवत्
उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गर्हणे

अवर्ण (पुं) = जुगुप्सा. 1.6.13.1.1

आक्षेप (पुं) = जुगुप्सा. 1.6.13.1.2

निर्वाद (पुं) = जुगुप्सा. 1.6.13.1.3

परीवाद (पुं) = जुगुप्सा. 1.6.13.1.4

+परिवाद (पुं) = जुगुप्सा. 1.6.13.1.4.2

अपवाद (पुं) = जुगुप्सा. 1.6.13.1.5

+अववाद (पुं) = जुगुप्सा. 1.6.13.1.5.2

उपक्रोश (पुं) = जुगुप्सा. 1.6.13.2.1

जुगुप्सा (स्त्री) = जुगुप्सा. 1.6.13.2.2

कुत्सा (स्त्री) = जुगुप्सा. 1.6.13.2.3

निन्दा (स्त्री) = जुगुप्सा. 1.6.13.2.4

गर्हण (नपुं) = जुगुप्सा. 1.6.13.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue