अमरकोषसम्पद्

         

शब्दादिवर्गः 1.6.7

समस्या तु समासार्था किंवदन्ती जनश्रुतिः
वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्यादथाह्वयः

समस्या (स्त्री) = समस्या. 1.6.7.1.1

समासार्था (स्त्री) = समस्या. 1.6.7.1.2

किंवदन्ती (स्त्री) = लोकप्रवादः. 1.6.7.1.3

जनश्रुति (स्त्री) = लोकप्रवादः. 1.6.7.1.4

वार्ता (स्त्री) = वार्ता. 1.6.7.2.1

प्रवृत्ति (स्त्री) = वार्ता. 1.6.7.2.2

वृत्तान्त (पुं) = वार्ता. 1.6.7.2.3

उदन्त (पुं) = वार्ता. 1.6.7.2.4

आह्वय (पुं) = नाम. 1.6.7.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue