अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.11

भ्रकुंसश्च भ्रुकुंसश्च भ्रूकुंसश्चेति नर्तकः
स्त्रीवेषधारी पुरुषो नाट्योक्तौ गणिकाज्जुका

भ्रकुंस (पुं) = स्त्रीवेषधारी पुरुषः. 1.7.11.1.1

भ्रुकुंस (पुं) = स्त्रीवेषधारी पुरुषः. 1.7.11.1.2

भ्रूकुंस (पुं) = स्त्रीवेषधारी पुरुषः. 1.7.11.1.3

गणिका (स्त्री) = अज्जुका. 1.7.11.2.1

अज्जुका (स्त्री) = अज्जुका. 1.7.11.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue