अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.13

राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भर्तृदारिका
देवी कृताभिषेकायामितरासु तु भट्टिनी

भट्टारक (पुं) = नाट्योक्तराजा. 1.7.13.1.1

देव (पुं) = नाट्योक्तराजा. 1.7.13.1.2

भर्तृदारिका (स्त्री) = राजपुत्री. 1.7.13.1.3

देवी (स्त्री) = बद्धपट्टा राज्ञी. 1.7.13.2.1

भट्टिनी (स्त्री) = राज्ञी. 1.7.13.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue