अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.14

अब्रह्मण्यमवध्योक्तौ राजश्यालस्तु राष्ट्रियः
अम्बा माताथ बाला स्याद्वासूरार्यस्तु मारिषः

अब्रह्मण्य (नपुं) = अवध्यब्राह्मणादेर्दोषोक्तिः. 1.7.14.1.1

राष्ट्रिय (पुं) = राज्ञः श्यालः. 1.7.14.1.2

अम्बा (स्त्री) = माता. 1.7.14.2.1

मातृ (स्त्री) = माता. 1.7.14.2.2

वासू (स्त्री) = राज्ञः बाला. 1.7.14.2.3

आर्य (पुं) = मान्यः. 1.7.14.2.4

मारिष (पुं) = मान्यः. 1.7.14.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue