अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.21

चतुर्दश दरस्त्रासो भीतिर्भीः साध्वसं भयम्
विकारो मानसो भावोऽनुभावो भावबोधकः

दर (पुं) = भयम्. 1.7.21.1.1

त्रास (पुं) = भयम्. 1.7.21.1.2

भीति (स्त्री) = भयम्. 1.7.21.1.3

भी (स्त्री) = भयम्. 1.7.21.1.4

साध्वस (नपुं) = भयम्. 1.7.21.1.5

भय (नपुं) = भयम्. 1.7.21.1.6

विकार (पुं) = मनोविकारः. 1.7.21.2.1

अनुभाव (पुं) = चित्तविकारप्रकाशककटाक्षादिः. 1.7.21.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue