अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.25

वैरं विरोधो विद्वेषो मन्युशोकौ तु शुक्स्त्रियाम्
पश्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि

वैर (नपुं) = वैरम्. 1.7.25.1.1

विरोध (पुं) = वैरम्. 1.7.25.1.2

विद्वेष (पुं) = वैरम्. 1.7.25.1.3

मन्यु (पुं) = शोकः. 1.7.25.1.4

शोक (पुं) = शोकः. 1.7.25.1.5

शुच् (स्त्री) = शोकः. 1.7.25.1.6

पश्चात्ताप (पुं) = पश्चात्तापः. 1.7.25.2.1

अनुताप (पुं) = पश्चात्तापः. 1.7.25.2.2

विप्रतीसार (पुं) = पश्चात्तापः. 1.7.25.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue