अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.30

कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधयश्छद्मकैतवे
कुसृतिर्निकृतिः शाठ्यं प्रमादोऽनवधानता

कपट (पुं-नपुं) = कपटः. 1.7.30.1.1

व्याज (पुं) = कपटः. 1.7.30.1.2

दम्भ (पुं) = कपटः. 1.7.30.1.3

उपधि (पुं) = कपटः. 1.7.30.1.4

छद्म (नपुं) = कपटः. 1.7.30.1.5

कैतव (नपुं) = कपटः. 1.7.30.1.6

कुसृति (स्त्री) = कपटः. 1.7.30.2.1

निकृति (स्त्री) = कपटः. 1.7.30.2.2

शाठ्य (नपुं) = कपटः. 1.7.30.2.3

प्रमाद (पुं) = अविमृष्टकृत्यम्. 1.7.30.2.4

अनवधानता (स्त्री) = अविमृष्टकृत्यम्. 1.7.30.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue