अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.5

चतुर्विधमिदं वाद्यं वादित्रातोद्यनामकम्
मृदङ्गा मुरजा भेदास्त्वङ्क्यालिङ्ग्योर्ध्वकास्त्रयः

वाद्य (नपुं) = चतुर्वाद्याः. 1.7.5.1.1

वादित्र (नपुं) = चतुर्वाद्याः. 1.7.5.1.2

आतोद्य (नपुं) = चतुर्वाद्याः. 1.7.5.1.3

मृदङ्ग (पुं) = मृदङ्गः. 1.7.5.2.1

मुरज (पुं) = मृदङ्गः. 1.7.5.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue