अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.6

स्याद्यशः पटहो ढक्का भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमान्
आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्कोणो वीणादि वादनम्

यशःपटह (पुं) = यशःपटहः. 1.7.6.1.1

ढक्का (स्त्री) = यशःपटहः. 1.7.6.1.2

भेरी (स्त्री) = भेरी. 1.7.6.1.3

दुन्दुभि (पुं) = भेरी. 1.7.6.1.4

आनक (पुं) = पटहः. 1.7.6.2.1

पटह (पुं-नपुं) = पटहः. 1.7.6.2.2

कोण (पुं) = वीणादिवादनम्. 1.7.6.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue