अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.8

वाद्यप्रभेदा डमरुमड्डुडिण्डिमझर्झराः
मर्दलः पणवोऽन्ये च नर्तकीलासिके समे

डमरु (पुं) = वाद्यविशेषः. 1.7.8.1.1

मड्डु (पुं) = वाद्यविशेषः. 1.7.8.1.2

डिण्डिम (पुं) = वाद्यविशेषः. 1.7.8.1.3

झर्झर (पुं) = वाद्यविशेषः. 1.7.8.1.4

मर्दल (पुं) = वाद्यविशेषः. 1.7.8.2.1

पणव (पुं) = वाद्यविशेषः. 1.7.8.2.2

नर्तकी (स्त्री) = नर्तकी. 1.7.8.2.3

लासिका (स्त्री) = नर्तकी. 1.7.8.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue