अमरकोषसम्पद्

         

पातालभोगिवर्गः 1.8.1

अधोभुनपातालं बलिसद्म रसातलम्
नागलोकोऽथ कुहरं शुषिरं विवरं बिलम्

अधोभुवन (नपुं) = पातालम्. 1.8.1.1.1

पाताल (नपुं) = पातालम्. 1.8.1.1.2

बलिसद्मन् (नपुं) = पातालम्. 1.8.1.1.3

रसातल (नपुं) = पातालम्. 1.8.1.1.4

नागलोक (पुं) = पातालम्. 1.8.1.2.1

कुहर (नपुं) = बिलम्. 1.8.1.2.2

सुषिर (नपुं) = बिलम्. 1.8.1.2.3

विवर (नपुं) = बिलम्. 1.8.1.2.4

बिल (नपुं) = बिलम्. 1.8.1.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue