अमरकोषसम्पद्

         

पातालभोगिवर्गः 1.8.6

मालुधानो मातुलाहिर्निर्मुक्तो मुक्तकञ्चुकः
सर्पः पृदाकुर्भुजगो भुजङ्गोऽहिर्भुजङ्गमः

मालुधान (पुं) = चित्रसर्पः. 1.8.6.1.1

मातुलाहि (पुं) = चित्रसर्पः. 1.8.6.1.2

निर्मुक्त (पुं) = मुक्तत्वचः सर्पः. 1.8.6.1.3

मुक्तकञ्चुक (पुं) = मुक्तत्वचः सर्पः. 1.8.6.1.4

सर्प (पुं) = सर्पः. 1.8.6.2.1

पृदाकु (पुं) = सर्पः. 1.8.6.2.2

भुजग (पुं) = सर्पः. 1.8.6.2.3

भुजङ्ग (पुं) = सर्पः. 1.8.6.2.4

अहि (पुं) = सर्पः. 1.8.6.2.5

भुजङ्गम (पुं) = सर्पः. 1.8.6.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue