अमरकोषसम्पद्

         

नरकवर्गः 1.9.1

स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गतिः स्त्रियाम्
तद्भेदास्तपनावीचिमहारौरवरौरवाः

नारक (पुं) = नरकः. 1.9.1.1.1

नरक (पुं) = नरकः. 1.9.1.1.2

निरय (पुं) = नरकः. 1.9.1.1.3

दुर्गति (स्त्री) = नरकः. 1.9.1.1.4

तपन (पुं) = नरकभेदः. 1.9.1.2.1

अवीचि (पुं) = नरकभेदः. 1.9.1.2.2

महारौरव (पुं) = नरकभेदः. 1.9.1.2.3

रौरव (पुं) = नरकभेदः. 1.9.1.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue