अमरकोषसम्पद्

         

भूमिवर्गः 2.1.15

अयनम्वर्त्म मार्गाध्वपन्थानः पदवी सृतिः
सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च

अयन (नपुं) = मार्गः. 2.1.15.1.1

वर्त्मन् (नपुं) = मार्गः. 2.1.15.1.2

मार्ग (पुं) = मार्गः. 2.1.15.1.3

अध्वन् (पुं) = मार्गः. 2.1.15.1.4

पथिन् (पुं) = मार्गः. 2.1.15.1.5

पदवी (स्त्री) = मार्गः. 2.1.15.1.6

सृति (स्त्री) = मार्गः. 2.1.15.1.7

सरणि (स्त्री) = मार्गः. 2.1.15.2.1

पद्धति (स्त्री) = मार्गः. 2.1.15.2.2

पद्या (स्त्री) = मार्गः. 2.1.15.2.3

वर्तनी (स्त्री) = मार्गः. 2.1.15.2.4

एकपदी (स्त्री) = मार्गः. 2.1.15.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue