अमरकोषसम्पद्

         

भूमिवर्गः 2.1.6

त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्
लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु योऽवधेः

जगती (स्त्री) = लोकः. 2.1.6.1.1

लोक (पुं) = लोकः. 2.1.6.1.2

विष्टप (नपुं) = लोकः. 2.1.6.1.3

भुवन (नपुं) = लोकः. 2.1.6.1.4

जगत् (नपुं) = लोकः. 2.1.6.1.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue