अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.10

क्षुरी मुण्डी दिवाकीर्तिनापितान्तावसायिनः
निर्णेजकः स्याद्रजकः शौण्डिको मण्डहारकः

क्षुरिन् (पुं) = क्षुरिः. 2.10.10.1.1

मुण्डिन् (पुं) = क्षुरिः. 2.10.10.1.2

दिवाकीर्ति (पुं) = क्षुरिः. 2.10.10.1.3

नापित (पुं) = क्षुरिः. 2.10.10.1.4

अन्तावसायिन् (पुं) = क्षुरिः. 2.10.10.1.5

निर्णेजक (पुं) = रजकः. 2.10.10.2.1

रजक (पुं) = रजकः. 2.10.10.2.2

शौण्डिक (पुं) = शौण्डिकः. 2.10.10.2.3

मण्डहारक (पुं) = शौण्डिकः. 2.10.10.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue