अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.21

व्याधो मृगवधाजीवो मृगयुर्लुब्धकोऽपि सः
कौलेयकः सारमेयः कुक्कुरो मृगदंशकः

व्याध (पुं) = मृगवधाजीवः. 2.10.21.1.1

मृगवधाजीव (पुं) = मृगवधाजीवः. 2.10.21.1.2

मृगयु (पुं) = मृगवधाजीवः. 2.10.21.1.3

लुब्धक (पुं) = मृगवधाजीवः. 2.10.21.1.4

कौलेयक (पुं) = शुनकः. 2.10.21.2.1

सारमेय (पुं) = शुनकः. 2.10.21.2.2

कुक्कुर (पुं) = शुनकः. 2.10.21.2.3

मृगदंशक (पुं) = शुनकः. 2.10.21.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue