अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.22

शुनको भषकः श्वा स्यादलर्कस्तु स योगितः
श्वा विश्वकद्रुर्मृगयाकुशलः सरमा शुनी

शुनक (पुं) = शुनकः. 2.10.22.1.1

भषक (पुं) = शुनकः. 2.10.22.1.2

श्वान (पुं) = शुनकः. 2.10.22.1.3

अलर्क (पुं) = मत्तशुनः. 2.10.22.1.4

योगित (पुं) = मत्तशुनः. 2.10.22.1.5

विश्वकद्रु (पुं) = मृगयाकुशलशुनः. 2.10.22.2.1

सरमा (स्त्री) = शुनी. 2.10.22.2.2

शुनी (स्त्री) = शुनी. 2.10.22.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue