अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.29

पाञ्चालिका पुत्रिका स्याद्वस्त्रदन्तादिभिः कृता
जतुत्रपुविकारे तु जातुषं त्रापुषं त्रिषु
पिटकः पेटकः पेटा मञ्जूषाथ विहङ्गिका

पाञ्चालिका (स्त्री) = वस्त्रदन्तादिभिः कृतपुत्रिका. 2.10.29.1.1

पुत्रिका (स्त्री) = वस्त्रदन्तादिभिः कृतपुत्रिका. 2.10.29.1.2

जातुष (वि) = जतुविकारः. 2.10.29.2.1

त्रापुष (वि) = त्रपुविकारः. 2.10.29.2.2

पिटक (पुं) = पेटकः. 2.10.29.3.1

पेटक (पुं) = पेटकः. 2.10.29.3.2

पेटा (स्त्री) = पेटकः. 2.10.29.3.3

मञ्जूषा (स्त्री) = पेटकः. 2.10.29.3.4

विहङ्गिका (स्त्री) = शक्याधारलगुडः. 2.10.29.3.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue