अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.39

सुरा हलिप्रिया हाला परिस्रुद्वरुणात्मजा
गन्धोत्तमाप्रसन्नेराकादम्बर्यः परिस्रुता

सुरा (स्त्री) = सुरा. 2.10.39.1.1

हलिप्रिया (स्त्री) = सुरा. 2.10.39.1.2

हाला (स्त्री) = सुरा. 2.10.39.1.3

परिस्रुत् (स्त्री) = सुरा. 2.10.39.1.4

वरुणात्मजा (स्त्री) = सुरा. 2.10.39.1.5

गन्धोत्तमा (स्त्री) = सुरा. 2.10.39.2.1

प्रसन्ना (स्त्री) = सुरा. 2.10.39.2.2

इरा (स्त्री) = सुरा. 2.10.39.2.3

कादम्बरी (स्त्री) = सुरा. 2.10.39.2.4

परिस्रुत् (स्त्री) = सुरा. 2.10.39.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue