अमरकोषसम्पद्

         

शैलवर्गः 2.3.6

दरी तु कन्दरो वा स्त्री देवखातबिले गुहा
गह्वरं गण्डशैलास्तु च्युताः स्थूलोपला गिरेः
दन्तकास्तु बहिस्तिर्यक्प्रदेशान्निर्गता गिरेः

दरी (स्त्री) = कृत्रिमगृहाकारगिरिविवरम्. 2.3.6.1.1

कन्दर (स्त्री-पुं) = कृत्रिमगृहाकारगिरिविवरम्. 2.3.6.1.2

देवखात (नपुं) = गिरिबिलम्. 2.3.6.1.3

बिल (नपुं) = गिरिबिलम्. 2.3.6.1.4

गुहा (स्त्री) = गिरिबिलम्. 2.3.6.1.5

गह्वर (नपुं) = गिरिबिलम्. 2.3.6.2.1

गण्डशैल (पुं) = पतितस्थूलपाषाणः. 2.3.6.2.2

दन्तक (पुं) = पर्वतनिर्गतशिलाखण्डः. 2.3.6.3.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue