अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.102

दार्वी पचम्पचा दारुहरिद्रा पर्जनीत्यपि
वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी शतपर्विका

दार्वी (स्त्री) = दारुहरिद्रा. 2.4.102.1.1

पचम्पचा (स्त्री) = दारुहरिद्रा. 2.4.102.1.2

दारुहरिद्रा (स्त्री) = दारुहरिद्रा. 2.4.102.1.3

पर्जनी (स्त्री) = दारुहरिद्रा. 2.4.102.1.4

वचा (स्त्री) = वचा. 2.4.102.2.1

उग्रगन्धा (स्त्री) = वचा. 2.4.102.2.2

षड्ग्रन्था (स्त्री) = वचा. 2.4.102.2.3

गोलोमी (स्त्री) = वचा. 2.4.102.2.4

शतपर्विका (स्त्री) = वचा. 2.4.102.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue