अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.117

गाङ्गेरुकी नागबला झषा ह्रस्वगवेधुका
धामार्गवो घोषकः स्यान्महाजाली स पीतकः

गाङ्गेरुकी (स्त्री) = नागबला. 2.4.117.1.1

नागबला (स्त्री) = नागबला. 2.4.117.1.2

झषा (स्त्री) = नागबला. 2.4.117.1.3

ह्रस्वगवेधुका (स्त्री) = नागबला. 2.4.117.1.4

धामार्गव (पुं) = घोषवल्ली. 2.4.117.2.1

घोषक (पुं) = घोषवल्ली. 2.4.117.2.2

महाजालिन् (स्त्री) = पीतघोषवल्ली. 2.4.117.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue