अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.118

ज्योत्स्नी पटोलिका जाली नादेयी भूमिजम्बुका
स्याल्लाङ्गलिक्यग्निशिखा काकाङ्गी काकनासिका

ज्योत्स्नी (स्त्री) = पटोलिका. 2.4.118.1.1

पटोलिका (स्त्री) = पटोलिका. 2.4.118.1.2

जाली (स्त्री) = पटोलिका. 2.4.118.1.3

नादेयी (स्त्री) = भूमिजम्बुका. 2.4.118.1.4

भूमिजम्बुका (स्त्री) = भूमिजम्बुका. 2.4.118.1.5

लाङ्गलिकी (स्त्री) = लाङ्गलिकी. 2.4.118.2.1

अग्निशिखा (स्त्री) = लाङ्गलिकी. 2.4.118.2.2

काकाङ्गी (स्त्री) = काकजङ्घा. 2.4.118.2.3

काकनासिका (स्त्री) = काकजङ्घा. 2.4.118.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue