अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.123

शैलेयं तालपर्णी तु दैत्या गन्धकुटी मुरा
गन्धिनी गजभक्ष्या तु सुवहा सुरभी रसा

शैलेय (नपुं) = शैलेयम्. 2.4.123.1.1

तालपर्णी (स्त्री) = मुराख्यसुगन्धिद्रव्यम्. 2.4.123.1.2

दैत्या (स्त्री) = मुराख्यसुगन्धिद्रव्यम्. 2.4.123.1.3

गन्धकुटी (स्त्री) = मुराख्यसुगन्धिद्रव्यम्. 2.4.123.1.4

मुरा (स्त्री) = मुराख्यसुगन्धिद्रव्यम्. 2.4.123.1.5

गन्धिनी (स्त्री) = मुराख्यसुगन्धिद्रव्यम्. 2.4.123.2.1

गजभक्ष्या (स्त्री) = सल्लकी. 2.4.123.2.2

सुवहा (स्त्री) = सल्लकी. 2.4.123.2.3

सुरभी (स्त्री) = सल्लकी. 2.4.123.2.4

रसा (स्त्री) = सल्लकी. 2.4.123.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue