अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.125

पृथ्वीका चन्द्रवालैला निष्कुटिर्बहिलाथ सा
सूक्ष्मोपकुञ्चिका तुत्था कोरङ्गी त्रिपुटा त्रुटिः

पृथ्वीका (स्त्री) = एला. 2.4.125.1.1

चन्द्रबाला (स्त्री) = एला. 2.4.125.1.2

एला (स्त्री) = एला. 2.4.125.1.3

निष्कुटी (स्त्री) = एला. 2.4.125.1.4

बहुला (स्त्री) = एला. 2.4.125.1.5

उपकुञ्चिका (स्त्री) = सूक्ष्मेला. 2.4.125.2.1

तुत्था (स्त्री) = सूक्ष्मेला. 2.4.125.2.2

कोरङ्गी (स्त्री) = सूक्ष्मेला. 2.4.125.2.3

त्रिपुटा (स्त्री) = सूक्ष्मेला. 2.4.125.2.4

त्रुटि (स्त्री) = सूक्ष्मेला. 2.4.125.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue