अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.129

व्याडायुधं व्याघ्रनखं करजं चक्रकारकम्
सुषिरा विद्रुमलता कपोताङ्घ्रिर्नटी नली

व्याडायुध (नपुं) = व्याघ्रनखा. 2.4.129.1.1

व्याघ्रनख (नपुं) = व्याघ्रनखा. 2.4.129.1.2

करज (नपुं) = व्याघ्रनखा. 2.4.129.1.3

चक्रकारक (नपुं) = व्याघ्रनखा. 2.4.129.1.4

शुषिरा (स्त्री) = नलीनामकगन्धद्रव्यम्. 2.4.129.2.1

विद्रुमलता (स्त्री) = नलीनामकगन्धद्रव्यम्. 2.4.129.2.2

कपोताङ्घ्रि (स्त्री) = नलीनामकगन्धद्रव्यम्. 2.4.129.2.3

नटी (स्त्री) = नलीनामकगन्धद्रव्यम्. 2.4.129.2.4

नली (स्त्री) = नलीनामकगन्धद्रव्यम्. 2.4.129.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue