अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.136

शाकाख्यं पत्रपुष्पादि तण्डुलीयोऽल्पमारिषः
विशल्याग्निशिखानन्ता फलिनी शक्रपुष्पिका

तण्डुलीय (पुं) = अल्पमारिषः. 2.4.136.1.1

अल्पमारिष (पुं) = अल्पमारिषः. 2.4.136.1.2

विशल्या (स्त्री) = अग्निशिखा. 2.4.136.2.1

अग्निशिखा (स्त्री) = अग्निशिखा. 2.4.136.2.2

अनन्ता (स्त्री) = अग्निशिखा. 2.4.136.2.3

फलिनी (स्त्री) = अग्निशिखा. 2.4.136.2.4

शक्रपुष्पिका (स्त्री) = अग्निशिखा. 2.4.136.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue