अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.138

पटुपर्णी हैमवती स्वर्णक्षीरी हिमावती
हयपुच्छी तु काम्बोजी माषपर्णी महासहा

पटुपर्णी (स्त्री) = स्वर्णक्षीरी. 2.4.138.1.1

हैमवती (स्त्री) = स्वर्णक्षीरी. 2.4.138.1.2

स्वर्णक्षीरी (स्त्री) = स्वर्णक्षीरी. 2.4.138.1.3

हिमावती (स्त्री) = स्वर्णक्षीरी. 2.4.138.1.4

हयपुच्छी (स्त्री) = माषपर्णी. 2.4.138.2.1

काम्बोजी (स्त्री) = माषपर्णी. 2.4.138.2.2

माषपर्णी (स्त्री) = माषपर्णी. 2.4.138.2.3

महासहा (स्त्री) = माषपर्णी. 2.4.138.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue