अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.139

तुण्डिकेरी रक्तफला बिम्बिका पीलुपर्ण्यपि
बर्बरा कबरी तुङ्गी खरपुष्पाजगन्धिका

तुण्डिकेरी (स्त्री) = तुण्डिकेरी. 2.4.139.1.1

रक्तफला (स्त्री) = तुण्डिकेरी. 2.4.139.1.2

बिम्बिका (स्त्री) = तुण्डिकेरी. 2.4.139.1.3

पीलुपर्णी (स्त्री) = तुण्डिकेरी. 2.4.139.1.4

बर्बरा (स्त्री) = खरपुष्पा. 2.4.139.2.1

कबरी (स्त्री) = खरपुष्पा. 2.4.139.2.2

तुङ्गी (स्त्री) = खरपुष्पा. 2.4.139.2.3

खरपुष्पा (स्त्री) = खरपुष्पा. 2.4.139.2.4

अजगन्धिका (स्त्री) = खरपुष्पा. 2.4.139.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue