अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.140

एलापर्णी तु सुवहा रास्ना युक्तरसा च सा
चाङ्गेरी चुक्रिका दन्तशठाम्बष्ठाम्ललोणिका

एलापर्णी (स्त्री) = एलापर्णी. 2.4.140.1.1

सुवहा (स्त्री) = एलापर्णी. 2.4.140.1.2

रास्ना (स्त्री) = एलापर्णी. 2.4.140.1.3

युक्तरसा (स्त्री) = एलापर्णी. 2.4.140.1.4

चाङ्गेरी (स्त्री) = अम्ललोणिका. 2.4.140.2.1

चुक्रिका (स्त्री) = अम्ललोणिका. 2.4.140.2.2

दन्तशठा (स्त्री) = अम्ललोणिका. 2.4.140.2.3

अम्बष्ठा (स्त्री) = अम्ललोणिका. 2.4.140.2.4

अम्ललोणिका (स्त्री) = अम्ललोणिका. 2.4.140.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue